THIRTY-THIRTY-CS

Exclusively For Wa`s Objects
衣架

THIRTY-THIRTY-CS


品牌Wa`s Objects 欧风系列
设计师Hans Thyge Raunkjær

材质1、胡桃木透明涂装 2、白橡木透明涂装

产品型号 / 规格(mm)
3030-CS-WAL/500×500×1700
3030-CS-OAK/500×500×1700